WM Quali Abensberg 2015

D7K00219 Peter Kildemand D7K00220 Martin Vaculik D7K00221 Tomas Suchanek D7K00222 Grzegorz Walasek D7K00225 Kim Nilsson D7K00227 Kasts Puodzuks
D7K00228 Rasmus Jensen D7K00229 David Bellego D7K00230 D7K00231 Motoren aufwärmen D7K00232 Oliver Berntzon D7K00233 Fahrervorstellung von links: Kim Nilsson, Rasmus Jensen, Oliver Berntzon, Tomas Suchanke und Peter Kildemand
D7K00234 Fahrervorstellung von links: Magosi, Smolinski, Harris, hinten von links Bellego, Vaculic, Walasek, Puodzuks, Covatti D7K00253 Von links: Grzegorz Walasek, David Bellego, Mathias Schultz, Kim Nilsson D7K00255 Von links: Mathias Schultz, Kim Nilsson, David Bellego D7K00256 David Bellego gefolgt von Kim Nilsson D7K00261 Rasmus Jensen (red), Nicolas Covatti (blue), Tomas Suchanek (white), Oliver Berntzon (yellow) D7K00266 Martin Vaculik (yellow) vor Martin Smolinski (red) und Chris Harris (white)
D7K00268 Martin Vaculik vor Martin Smolinski, Chris Harris und Norbert Magosi D7K00269 Martin Vaculik vor Martin Smolinski, Chris Harris D7K00275 Sam Masters vor Peter Kildemand und Kevin Woelbert D7K00276 Sam Masters vor Peter Kildemand und Kevin Woelbert D7K00280 Sam Masters vor Peter Kildemand, Kevin Woelbert und Kasts Puodzuks D7K00284 Sam Masters vor Peter Kildemand, Kevin Woelbert und Kasts Puodzuks
D7K00289 Kim Nilsson (white), Peter Kildemand (red) D7K00293 Martin Smolinski (blue) vor Peter Kildemand (red) D7K00299 Sam Masters (blue), Mathias Schultz (yellow), Nicolas Covatti (white), Norbert Magosi (red) D7K00302 Mathias Schultz (yellow), Nicolas Covatti (white), Norbert Magosi (red) D7K00305 Kasts Puodzuks (yellow), Grzegorz Walasek (red), Martin Vaculik (white) D7K00307 Martin Vaculik
D7K00310 Kasts Puodzuks D7K00318 Kasts Puodzuks D7K00323 Kim Nilsson (yellow), Sam Masters (white), Rasmus Jensen (blue), Martin Vaculik (red) D7K00493 Peter Kildemand (yellow), Mathias Schultz (white), Chris Harris (blue), Oliver Berntzon (red) D7K00495 Peter Kildemand D7K00504 Martin Smolinski hinter Kevin Woelbert
D7K00505 David Bellego (yellow), Peter Kildemand (white), Martin Vaculik (blue), Nicolas Covatti (red) D7K00513 Kevin Woelbert (blue) gegen Norbert Magosi (yellow) D7K00517 Kevin Woelbert D7K00526 Chris Harris (red) vor Tomas Suchanek (blue) D7K00533 Sam Masters vor Martin Smolinski D7K00540 Martin Vaculik (blue), Kevin Woelbert (white), Mathias Schultz (red)
D7K00542 Martin Vaculik D7K00562 Peter Kildemand (white), Kevin Woelbert (blue), Kim Nilsson (red) D7K00565 Peter Kildemand